Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Konkurs oktobar 2023. godine

       Na osnovu člana 116. (2) (3) i (4) Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“broj 9/17) člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“broj 17/22) člana 142. Pravila škole, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o radu, Odluke Školskog odbora broj:627/23 od 27.09.2023. godine i Aktom Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu I sport Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa broj: 10-34-8855-080-2/23 od 06.10.2023. godine, Školski odbor Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar” u Brezi, raspisuje

K O N K U R S

 ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Na određeno vrijeme

1.BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

– nepuna norma, 2 časa sedmično,  na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

2..ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA ČOVJEKA

–  nepuna norma, 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije 15.08.2024. godine,

 1. HIGIJENA I PRVA POMOĆ

–  nepuna norma, 3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.08.2024. godine,

4.ISLAMSKA VJERONAUKA

–  nepuna norma, 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

 1. PRAKTIČNA NASTAVA ZA ZANIMANJE FRIZER-VLASULJAR

–  nepuna norma, 5 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 15.08.2024. godine,

 1. PRAKTIČNA NASTAVA ZA ZANIMANJE ELEKTROENERGETIČAR/ELEKTROMEHANIČAR

-nepuna norma, 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

 1. ZAŠTITA NA RADU ZA STRUČNO ZVANJE RUDARSKI TEHNIČAR

– nepuna norma, 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

 1. ELEKTRIČNA MJERENJA

–  nepuna norma, 3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije na koju je izabran a najkasnije do 15.08.2024. godine,

 1. ELEKTROTEHNIKA U RUDARSTVU

–  nepuna norma, 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,

 1. ENERGETIKA

–  nepuna norma, 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije na koju je izabran a najkasnije do 15.08.2024. godine,

 1. TEHNIČKO CRTANJE

–  nepuna norma, 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 15.08.2024. godine,

 1. ELEKTROENERGETSKE MREŽE

–  nepuna norma, 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 15.08.2024. godine,

 1. ELEKTRIČNI UREĐAJI

–  nepuna norma, 4 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

 1. ELEKTRIČNI UREĐAJI

–  nepuna norma, 3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva,

 1. ELEKTRIČNE MAŠINE

–  nepuna norma, 13 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, odnosno sa porodiljskog odsustva,

 1. ELEKTRONIKA

–  nepuna norma, 3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, 17.PEDAGOG

– 50% radne norme, na određeno radno vrijeme do povratka radnice kojoj je odobren rad sa polovinom punog radnog vremena, a najkasnije do 17.12.2023. godine,

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoj školi, Nastavnim planom i programom,Pedagoškim standardima I Pravilnikom o radu.

Uz prijavu na konkurs oglas kandidati su dužni dostaviti :

-rodni list,

-uvjerenje o državljanstvu,

-dokaz o stručnoj spremi,

-uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta za radna mjesta pod rednim brojem 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15. i 16. ukoliko se radi o kandidatu koji ima završenu stručnu spremu nenastavno g smjera,

-dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od pet godina za radna mjesta pod rednim brojem 5. i 6. ukoliko se radi o kandidatu sa završenim najmanje V stepenom stručne spreme, specijalisti, odnosno sa završenim V stepenom stručne spreme, specijalisti, odnosno sa završenim majstorskim ispitom ili najmanje I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja bolonjskog studija u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova),

– saglasnost Rijaseta IZ u BiH za obavljanje poslova vjeroučitelja za radno mjesto pod rednim brojem 4.,

-ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat je dužan dostaviti prije stupanja na posao,

-uvjerenje o nekažnjavanju za izabranog kandidata na radno mjesto škola će zatražiti službenim putem od nadležnog organa za izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije,

(uvjerenje o državljanstvu i ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci)

Kandidati su dužni dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika I odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 10/22):

-rješenje o proglašenju tehnološkim viškom,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

-uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,

-uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja,

 

-dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje, (odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerena kopija važećeg ugovora o radu koji se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen) kao i o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,

-dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu FBiH,

Osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica dužne su dostaviti i sljedeće dokumente:

-Rješenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida,

-Rješenje/Uvjerenje  nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,

-Rješenje/Uvjerenje  nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,

-Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili  važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi koji se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen,

-Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednja 24 mjeseca,

Osobe iz člana 15. navedenog  Zakona, a koje dokazuju pripadnost OSRBIH kandidata i članova njihovih porodica, dužne su priložiti važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina.

Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata,

Osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje  resorne službe kojim se potvrđuje status invalidne osobe ,

Osobe kojima je utvrđen status logoraša, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i dokaz kojim se potvrđuje status logoraša,

Osobe u statusu tehnološkog viška uz prijavu na konkurs obavezne su dostaviti samo Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Bodovanje kandidata će se izvršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na  području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 10/22).

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Nastavnim planom I programom,prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano  i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2023/2024. godini broj:10-34-7888-1/23. od 29.05.2023. godine uz obavezu dostavljanja dodatnih dokumenata (Uvjerenje fakulteta o godini studija,Uvjerenje fakulteta o položenim ispitima).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Objava teksta konkursa planirana je u listu „Naša riječ“.

Potrebno je dostaviti original dokumente ili ovjerene foto-kopije.

Nepotpune I neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji nisu primljeni u radni odnos imaju obavezu,nakon isteka žalbenog roka, u što kraćem roku preuzeti dostavljena dokumenta.

Prijave sa dokazima slati na adresu Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” ul ”Šehidska” 34 Breza ili predati u Upravu škole radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Broj: 632 /23.

Breza: 27.09.2023. godine,

D I R E K T O R I C A:

Mr.dipl.ing el. Likić Indira