Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Konkurs za upražnjena radna mjesta u školskoj 2023-2024. godini

 

 

            Na osnovu člana 116. (2) (3) i (4) Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“broj 9/17) člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“broj 17/22) člana 142. Pravila škole, a u skladu sa članom 12. Pravilnika o radu, Odluke Školskog odbora broj:438/23 od 10.07.2023. godine i Aktom Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu I sport Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa broj:10-34-8855-080-1 /23 od 14.07.2023. godine, Školski odbor Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar” u Brezi, raspisuje

K O N K U R S

 ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

(A) Na neodređeno vrijeme

1 .PEDAGOG

– na neodređeno radno vrijeme,

 

(B) Na određeno vrijeme

1.ENGLESKI JEZIK

– 10 časova sedmično,  na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

2.INFORMATIKA

– 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije a najkasnije do 15.08.2024. godine,

3.INFORMATIKA

– 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

  1. HEMIJA

– 10 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

5.DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA

–  4 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

6.ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA ČOVJEKA

–  2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

  1. HIGIJENA I PRVA POMOĆ

–  3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

8.TEHNOLOGIJA SA POZNAVANJEM ROBE ZA STRUČNO ZVANJE EKONOMSKI TEHNIČAR

–  2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

9.TEHNOLOGIJA ZANIMANJA ZA ZANIMANJE FRIZER-VLASULJAR

–  7 časova sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

10.TEHNOLOGIJA MATERIJALA ZA ZANIMANJE FRIZER-VLASULJAR

–  3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

11.GEOGRAFIJA

– 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

12.EKONOMSKA GEOGRAFIJA

– 2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

  1. EKONOMIKA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA

–  2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

14.OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

–  10 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije na koju je izabran a najkasnije do 15.08.2024. godine,

15.ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA

–  7 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije na koju je izabran a najkasnije do 15.08.2024. godine,

16.ELEKTROENERGETSKE MREŽE

–  3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije na koju je izabran a najkasnije do 15.08.2024. godine,

17.ELEKTRIČNE MAŠINE

–  13 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 15.08.2024. godine,

18.ELEKTROTEHNIKA U RUDARSTVU

–  2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 15.08.2024. godine,

19.ELEKTRIČNI UREĐAJI

–  3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

20.ELEKTRONIKA

–  3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

21.RUDARSTVO

–  3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

22.MAŠINE I UREĐAJI U POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI

–  2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

23.PROJEKTOVANJE RUDNIKA

–  3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

  1. PRIPREMA MINERALNIH SIROVINA

–  2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

25.METODE OTKOPAVANJA

–  2 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

26.PRAKTIČNA NASTAVA  ZA STRUČNO ZVANJE ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE

–  6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 15.08.2024. godine,

  1. PRAKTIČNA NASTAVA ZA STRUČNO ZVANJE ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE

–  15 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

  1. PRAKTIČNA NASTAVA ZA ZANIMANJE ELEKTROENERGETIČAR/ELEKTROMEHANIČAR

–  24 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

  1. PRAKTIČNA NASTAVA ZA ZANIMANJE ELEKTROENERGETIČAR/ELEKTROMEHANIČAR

– 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

  1. PRAKTIČNA NASTAVA ZA STRUČNO ZVANJE RUDARSKI TEHNIČAR

– 5 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

  1. PRAKTIČNA NASTAVA ZA ZANIMANJE FRIZER-VLASULJAR

–  5 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine,

 

 

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

 

Na određeno vrijeme

1.RADNIK/CA NA ODRŽAVANJU HIGIJENE- 6 sati , na određeno radno vrijeme do 15.08.2024. godine,

2.DOMAR – puna radna norma, na određeno radno  vrijeme do 15.08.2024. godine,

 

 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoj školi, Nastavnim planom i programom,Pedagoškim standardima I Pravilnikom o radu.

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas za radno mjesto domar trebaju da imaju završen III ili IV stepen stručne spreme elektro ili mašinskog smjera i jednu godinu radnog iskustva u struci, a za radno mjesto održavanje higijene NSS (NK radnik).

Uz prijavu na konkurs/javni oglas kandidati su dužni dostaviti :

-rodni list,

-uvjerenje o državljanstvu,

-dokaz o stručnoj spremi,

-uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta za radna mjesta pod rednim brojem B)2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,13., 14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29., 30. ukoliko se radi o kandidatu koji ima završenu stručnu spremu nenastavno g smjera,

-dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od pet godina za radna mjesta pod rednim brojem B)26.,27.,28.,29.,30.,31. ukoliko se radi o kandidatu sa završenim najmanje V stepenom stručne spreme, specijalisti, odnosno sa završenim V stepenom stručne spreme, specijalisti, odnosno sa završenim majstorskim ispitom ili najmanje I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja bolonjskog studija u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova),

-dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od jedne godine za radno mjesto u tekstu javnog oglasa pod rednim brojem 2.,

-ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat je dužan dostaviti prije stupanja na posao,

-uvjerenje o nekažnjavanju za izabranog kandidata na radno mjesto škola će zatražiti službenim putem od nadležnog organa za izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije,

(uvjerenje o državljanstvu i ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci)

Kandidati su dužni dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika I odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 10/22):

-rješenje o proglašenju tehnološkim viškom,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme,

-uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,

-uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja,

 

-dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje, (odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerena kopija važećeg ugovora o radu koji se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen) kao i o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa,

-dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu FBiH,

Osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica dužne su dostaviti i sljedeće dokumente:

-Rješenje nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida,

-Rješenje/Uvjerenje  nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,

-Rješenje/Uvjerenje  nadležne gradske/općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,

-Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili  važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi koji se uzima u obzir samo za ljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen,

-Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednja 24 mjeseca,

Osobe iz člana 15. navedenog  Zakona, a koje dokazuju pripadnost OSRBIH kandidata i članova njihovih porodica, dužne su priložiti važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina.

Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata,

Osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje  resorne službe kojim se potvrđuje status invalidne osobe ,

Osobe kojima je utvrđen status logoraša, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i dokaz kojim se potvrđuje status logoraša,

Osobe u statusu tehnološkog viška uz prijavu na konkurs/javni oglas obavezne su dostaviti samo Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Bodovanje kandidata će se izvršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na  području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 10/22).

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Nastavnim planom I programom,prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano  i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2023/2024. godini broj:10-34-7888-1/23. od 29.05.2023. godine uz obavezu dostavljanja dodatnih dokumenata (Uvjerenje fakulteta o godini studija,Uvjerenje fakulteta o položenim ispitima).

Konkurs/javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Objava teksta konkursa/javnog oglasa planirana je u listu „Naša riječ“.

Potrebno je dostaviti original dokumente ili ovjerene foto-kopije.

Nepotpune I neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji nisu primljeni u radni odnos imaju obavezu,nakon isteka žalbenog roka, u što kraćem roku preuzeti dostavljena dokumenta.

Prijave sa dokazima slati na adresu Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” ul ”Šehidska” 34 Breza ili predati u Upravu škole radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Broj: 441 /23.

Breza: 10.07.2023. godine,  

D I R E K T O R I C A:

Mr.dipl.ing el. Likić Indira