Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

KONKURS ZA  UPIS  POLAZNIKA OBRAZOVANJA ODRASLIH U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Na osnovu člana 24. Zakona o obrazovanju odraslih (“Sl.novine ZDK” broj 5/14) člana 28. Pravilnika o standardima i normativima za obrazovanje odraslih (“Sl.novine ZDK”broj 1/16) člana 20. Pravila  škole i Odluke  Školskog odbora broj:684 /22 od 23.09.2022 godine, Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza, r a s p i s u j e

K O N K U R S

ZA  UPIS  POLAZNIKA OBRAZOVANjA ODRASLIH

U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

 

STRUČNO ZVANjE:

elektrotehničar energetike ——————————— 15 polaznika

ekonomski tehničar —————————————— 15 polaznika

Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza je registrovana ustanova za obrazovanje odraslih u skladu sa Rješenjem Općinskog suda u Zenici  broj:043-O-Reg-17-001032 od 26.10.2017 godine.

Mješovitoj srednjoj školi “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza je odobreno obrazovanje odraslih za stručno zvanje elektrotehničar energetike Rješenjem Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu I sport ZE-DO kantona o odobravanju primjene Formalnog programa broj:10-38-1007-01/18 od 25.12.2018 godine.

Mješovitoj srednjoj školi “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza je odobreno obrazovanje odraslih za stručno zvanje rudarski tehničar Rješenjem Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu I sport ZE-DO kantona o odobravanju primjene Formalnog programa broj:10-38-890-01/18 od 16.11.2018 godine.

Mješovitoj srednjoj školi “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza je odobreno obrazovanje odraslih za stručno zvanje ekonomski tehničar Rješenjem Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu I sport ZE-DO kantona o odobravanju primjene Formalnog programa broj:10-38-962-1-1/17 od 30.11.2017 godine.

Mješovitoj srednjoj školi “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza je odobreno obrazovanje odraslih za zanimanje bravar Rješenjem Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu I sport ZE-DO kantona o odobravanju primjene Formalnog programa broj:10-38-962-2-1/17 od 30.11.2017 godine.

Mješovitoj srednjoj školi “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza je odobreno obrazovanje odraslih za stručno zvanje zavarivač Rješenjem Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu I sport ZE-DO kantona o odobravanju primjene Formalnog programa broj:10-38-962-3-1/17 od 30.11.2017 godine.

Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza  za polaznike organizuje instruktivnu nastavu u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih. Nakon odslušane nastave polažu se ispiti, a poslije položenih ispita polaznici polažu maturske ili završne ispite.Trajanje obrazovanja zavisi od prethodnog stepena obrazovanja. Prekvalifikacija traje godinu dana kraće nego redovno obrazovanje.

Troškove školovanja snose polaznici prema Odluci Školskog odbora Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza broj:202/19 od 26.03.2019 godine.

Cijena zavisi od utvrđene razlike predmeta koju polaznici trebaju polagati.

Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18 godina sa završenom osnovnom ili srednjom školom a da nemaju status učenika ili studenta.

Ukoliko se prijavi veći broj zainteresovanih od broja slobodnih mjesta prednost pri prijemu imaju polaznici sa manjom razlikom predmeta za polaganje.

Uz Zahtjev za upis kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumenaciju:

-Izvod iz matične knjige rođenih,

-Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi za candidate koji imaju završenu samo osnovnu školu,

-Svjedodžbe o završenim razredima za prekvalifikaciju I dokvalifikaciju,

-Za svjedodžbe stečene u inostranstvu dokaz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu I sport o nostrifikaciji,

Konkurs je otvoren od 05.10.2022 godine do 19.10.2022. godine.

Zahtjev za upis sa potrebnom dokumentacijom polaznici dostavljaju svakim radnim danom od 11,00 do 14,00 sati u  Mješovitu srednju školu “Mehmedalija Mak Dizdar” Šehidska 34 Breza.

 

Sve informacije oko upisa polaznika možete dobiti na tel: 032-465-299 ili 062-170-532.

                           Nakon što Školski odbor verifikuje upis polaznika, spisak primljenih polaznika će se objaviti na oglasnoj ploči škole.

 

Broj: 684/22.

Breza: 23.09.2022.godine

D I R E K T O R I C A:

Mr.dipl.ing.el. Indira Likić