Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Kriterij za upis

 

 


 

KRITERIJE

za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području

Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2022/23. godini

 

Ovim Kriterijima utvrđeni su uslovi za prijem – upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2022/23. godini.
Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji na dan upisa nisu stariji od 18 godina.
U srednju školu za učenike sa poteškoćama u razvoju , pravo upisa imaju učenici koji na dan upisa nisu stariji od 20 godina.
U prvi razred srednjih škola upisuju se učenici u skladu sa Planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2018/19. godinu, koji donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
Upis učenika realizira komisija, koju imenuje nastavničko vijeće škole.
Rang listu svih kandidata i spisak primljenih učenika škole su dužne objaviti na oglasnoj tabli, nakon što je verificira nastavničko vijeće škole, najkasnije dva dana nakon zatvaranja Konkursa I listu dostave Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK na dalje postupanje.
Prijem i upis učenika u prvi razred srednje škole vrši se po istim uslovima za sve učenike državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva kao i za strane državljane i lica bez državljanstva u skladu sa članom 8. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/17).
Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija koji su sastavni dio Konkursa za upis u prvi razred srednjih škola.
Konkurs za upis u prvi razred srednjih škola objavit će se u sredstvima informisanja, najmanje dva mjeseca prije početka školske 2018/2019 godine.
Učenik koji je u toku odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi postigao izuzetne rezultate i proglašen učenikom generacije, stiče pravo upisa u prvi razred izabrane srednje škole bez bodovanja.
Prijem učenika u prvi razred tehničke I srodne škole vrši se na osnovu:
općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole izračunatog na dvije decimale,
uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u skladu sa Nastavnim planom I programom za  VI – IX razreda osnovne škole,
rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju iz nastavnih predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje škole u VIII i IX razredu osnovne škole,
posjedovanja posebne diplome za postignuti uspjeh iz člana 59. stav 1. Zakona o osnovnoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/18).
Prijem učenika u prvi razred stručne škole vrši se na osnovu
općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole izračunatog na dvije decimale,
uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta VIII – IX razreda osnovne Škole za određenu vrstu stručne škole,
rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju iz nastavnih predmeta relevantnih za određenu vrstu stručne škole u VIII i IX razredu osnovne škole,
posjedovanja posebne diplome za postignuti uspjeh iz člana 58. stav 1. Zakona o osnovnoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/18).

Rang lista kandidata dobija se zbirom bodova koje je kandidat ostvario po osnovu:
općih uspjeha kandidata postignutih u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole izračunatih na po dvije decimale i uvećanih tri puta,
uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta (odličan 5 bodova, vrlodobar 4 boda, dobar 3 boda i dovoljan 2 boda) u skladu sa Nastavnim planovima i programima VI-IX razreda osnovne škole,
rezultata postignutih na takmičenjima iz relevantnih nastavnih predmeta za određenu vrstu srednje škole u VIII i IX razredu osnovne škole
Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou Federacije BiH dobije se:

a) za osvojeno 1. mjesto 5 bodova

b) za osvojeno 2. mjesto 4 boda

c) za osvojeno 3. mjesto 3 boda,

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika osnovnih škola na nivou Kantona dobije se:

a) za osvojeno 1. mjesto 4 boda

b) za osvojeno 2. mjesto 3 boda

c) za osvojeno 3. mjesto 2 boda,

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika osnovnih škola na nivou općine dobije se:

a) za osvojeno 1. mjesto 3 boda

b) za osvojeno 2. mjesto 2 boda

c) za osvojeno 3. mjesto 1 bod.

Po osnovu takmičenja iz ovog Kriterija boduju se samo takmičenja koja su zvanično organizovana na nivou općine, Kantona i Federacije BiH, i to iz nastavnih predmeta matematika, fizika, strani jezik i informatika, a za umjetničke škole i srednje škole za vjerske službenike iz takmičenja u okvirima te struke, i specifičnog/praktičnog dijela prijemnog ispita – 15 bodova u umjetničkim školama i srednjim školama za vjerske službenike.

Predmeti značajni za upis u određenu vrstu srednje škole:

1. predmet 2. predmet 3. predmet

Gimnazija Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Matematika Strani jezik

Pod jednakim uslovima, prednost pri upisu u skladu sa članovima 4 I 20. Zakona o dopunskim pravima boraca I članova njihovih porodica(“Službene novine Zeničko-dobojksog kantona broj: 1/14) I članovima 5.,6.,7. I 8. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih proodica (Službene novine Zeničko-dobojksog kantona broj: 4/14), imaju djeca:

•             Dobitnika ratnog vojnog priznanja I odlikovanja,

•             Ratnih vojnih invalida,

•             Demobilisanih branilaca,

•             Umrlih i nestalih branilaca

U skladu sa revidiranim akcionim planom Bosne I Hercegovine o obrazovnim potrebama, pripadnici romske populacije imaju pravo na bezuvjetan upis u status redovnih učenika srednje Škole.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo upisa u statusu redovnog učenika srednje Škole.

Za kandidate koji su osnovnu školu završili u inostranstvu, a kod kojih u svjedodžbama nema relevantnih predmeta za određenu vrstu srednje škole, uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole.
Ovi Kriteriji važe za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2022/2023. godinu.
Učenici završnih razreda osnovne Škole koji budu upućeni na popravni ispit u junu mjesecu 2022. godine, nakon uspješno položenog popravnog ispita imat će mogućnost da se upišu u prvi razred srednje Škole koja u junskom roku nije ispunila plan upisa.
Ukoliko se na Konkurs prijave učenici/ce sa završenom osmogodišnjom osnovnom školom primjenjivat će se Kriteriji po kojima je izvršen upis u prvi razred srednjih škola u školskoj 2012/2013. godini.