Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA-DIREKTORICE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA

“MEHMEDALIJA MAK DIZDAR” BREZA

ŠKOLSKI ODBOR

Broj: 224/21.

Breza:12.04. 2021. godine

Na osnovu člana 137.(2) b) člana 140. a u skladu sa članom 141. Zakona o srednjoj školi (“Sl.novine ZE-DO kantona” broj 9/17) člana 141. člana 152. a u skladu sa članom 149. 150. 151. 154 i 155. Pravila Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar”Breza i na osnovu Odluke Školskog odbora broj:223 /21 od 12.04.2021 godine, te u skladu sa Pravilnikom o imenovanju direktora škola (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”broj:2/08,1/12) I Pravilnikom o radu Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar”Breza, Školski odbor Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar”Breza,  r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA-DIREKTORICE

MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE “MEHMEDALIJA MAK DIZDAR”BREZA

 

Za direktora srednje škole može biti imenovano lice koje pored općih, ispunjava i sljedeće uslove:

-da je državljanin Bosne I Hercegovine,

-da ima opću zdravstvenu sposobnost,

-da pored općih uvjeta ispunjava I uvjete nastavnika,odnosno stručnog saradnika u srednjoj školi,

-da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen studij po bolonjskom sistemu (najmanje 240 ECTS bodova),

-da ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima u nastavi odnosno obrazovno-odgojnom procesu, a naročito se ističe svojim radom,sposobnostima  organiziacije obrazovno-odgojnog rada škole I u pedagoškoj teoriji I praksi o čemu posjeduje mjerljive pokazatelje, odnosno relevantnu dokumentaciju,

-da se   protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nema kriminalni sudski dosije,

-da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,

-da nije u bilo kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom Školskog  odbora,

-da nije član tijela ili organa niti jedne političke stranke, te da za sve vrijeme obnašanja povjerene javne dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datim političkimuputama ili preporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili , učešća u organizovanju javnih političkih istupa uključujući i javna istupanja na političkim skupovima stranaka ili njihovih organa i tijela, kao i svim drugim oblicima javnog podržavanja iznesenih stavova političkih stranaka, na osnovu kojih bi se u javnosti ili školi, mogla dovesti u pitanje njihova opredijeljena politička nepristrasnost,

 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Imenovanje direktora vrši se na period od četiri godine.

 

Uz prijavu na konkurs, biografiju ili CV kandidati su dužni podnijeti sljedeća dokumenta:

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o državljanstvu,ne starije od šest mjeseci,

-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,odnosno da nema kriminalni sudski dosje bilo koje vrste (izdato od nadležnog suda,ne starije od šest mjeseci),

-uvjerenje o nekažnjavanju (izdato od nadležnog organa,ne starije od šest mjeseci),

-izjavu da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa (ovjerena od nadležnog organa),

-izjavu da nije u bilo kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom Školskog  odbora  (ovjerena od nadležnog organa),

-izjavu da nije član tijela ili organa niti jedne političke stranke, te da za sve vrijeme obnašanja povjerene javne dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datim političkimuputama ili preporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili , učešća u organizovanju javnih političkih istupa uključujući i javna istupanja na političkim skupovima stranaka ili njihovih organa i tijela, kao i svim drugim oblicima javnog podržavanja iznesenih stavova političkih stranaka, na osnovu kojih bi se u javnosti ili školi, mogla dovesti u pitanje njihova opredijeljena politička nepristrasnost (ovjerena od nadležnog organa),

-dokaz o stručnoj spremi,

-dokaz o položenom stručnom ispitu,

-dokaz o radnom iskustvu,

-dokaz o rezultatima rada u pedagoškoj teoriji I praksi,

-dokaz o zdravstvenoj sposobnosti,ne starije od šest mjeseci,po izvršenom imenovanju,

 

Direktora imenuje Školski odbor na osnovu provedenog konkursa objavljenog u javnim glasilima uz prethodno mišljenje Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu I sport I saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona.Nadzor nad provođenjem procedure izbora I imenovanja direktora škole provodi Ministarstvo za obrazovanje,nauku,kulturu I sport Zeničko-dobojskog kantona.

O odluci o izboru direktora/direktorice učesnici konkursa se pismeno obavještavaju najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja.

Kandidati su dužni dostaviti original dokumente ili ovjerene fotokopije.Nepotune ili neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom na konkurs za imenovanje direktora škole u zatvorenoj koverti sa naznakom:”ZA ŠKOLSKI ODBOR-PRIJAVA NA KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA-DIREKTORICE (NE OTVARAJ)”mogu se predati neposredno na protokol škole ili dostaviti poštom na adresu:Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar”Breza ul.”Šehidska”34 Breza.

PREDSJEDNIK

ŠKOLSKOG ODBORA:

Mlivić Selma, prof.