Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Konkurs za popunu upražnjenih mjesta

         Na osnovu člana 116. (2) (3) i (4) Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“broj 9/17) člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“broj 13/18) člana 141 Pravila škole, a u skladu sa članom 12. (2) i (3) Pravilnika o radu i Odluke Školskog odbora broj:643/20 od 24.09.2020. godine i Aktom Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu I sport Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa broj:10-30-354-080-3/20 od 14.10.2020. godine,Školski odbor Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar” u Brezi, raspisuje

K O N K U R S

 ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Na određeno vrijeme 

  1. TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

-14 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije  do 15.08.2021. godine,

  1. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

-8 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije  do 15.08.2021. godine,

3.PRAKTIČNA NASTAVA  ZA STRUČNO ZVANJE ELEKTROTEHNIČAR  ENERGETIKE I ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR/ELEKTROENERGETIČAR

– 24 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

  1. PRAKTIČNA NASTAVA ZA ZANIMANJE FRIZER-VLASULJAR

– 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoj školi, Nastavnim planom i programom,Pedagoškim standardima I Pravilnikom o radu.

                     Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti :

                    -rodni list,

                    -uvjerenje o državljanstvu,

                    -dokaz o stručnoj spremi,

                    -uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta za radna mjesta pod rednim brojem 2. 3. i 4. ukoliko se radi o kandidatu koji ima završenu stručnu spremu nenastavnog smjera,

                     -dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od pet godina za radno mjesto pod rednim brojem 3. i 4. ukoliko se radi o kandidatu sa završenim najmanje V stepenom stručne spreme, specijalisti, odnosno sa završenim majstorskim ispitom  ili najmanje I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja bolonjskog studija u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova)

                     -uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

                     -ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat je dužan dostaviti prije stupanja na posao,

                     -uvjerenje o nekažnjavanju za izabranog kandidata na radno mjesto škola će zatražiti službenim putem od nadležnog organa za izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije,

(uvjerenje o državljanstvu i ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci)

                      Kandidati su dužni dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika I odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/18) a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona:http://www.zdk.ba.

                    Bodovanje kandidata će se izvršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/18).

                    Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Nastavnim planom I programom,prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano  i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godini broj:10-34-8479/20. od 03.06.2020. godine uz obavezu dostavljanja dodatnih dokumenata (Uvjerenje fakulteta o godini studija,Uvjerenje fakulteta o položenim ispitima).

                    Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

                    Objava teksta konkursa planirana je u listu „Naša riječ“.

                    Potrebno je dostaviti original dokumente ili ovjerene foto-kopije.

                    Nepotpune I neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                    Kandidati koji nisu primljeni u radni odnos imaju obavezu,nakon isteka žalbenog roka, u što kraćem roku preuzeti dostavljena dokumenta.

                     Prijave sa dokazima slati na adresu Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” ul ”Šehidska” 34 Breza ili predati  u Upravu škole radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Broj:644/20.                                                                                                                         PREDSJEDNIK

Breza:24.09.2020. godine,                                                                                          ŠKOLSKOG  ODBORA:

                                                                                                                                            mr.sc.Vedad Mamela