Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Odluka i izmjeni teksta konkursa – mart 2024

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA

“MEHMEDALIJA MAK DIZDAR”BREZA

 

Broj: 196/24

Breza, 14.03.2024.godine

Na osnovu člana 165. Pravila Mješovite srednje škole „Mehmedalija Mak Dizdar“Breza i člana 15. stav 3. Pravilnika o radu Mješovite srednje škole „Mehmedalija Mak Dizdar“Breza, direktorica Mješovite srednje škole „Mehmedalija Mak Dizdar“Breza, donosi

 

O D L U K U

O ISPRAVCI TEKSTA KONKURSA

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE „MEHMEDALIJA MAK DIZDAR“BREZA

 

Vrši se ispravka teksta Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta Mješovite srednje škole „Mehmedalija Mak Dizdar“Breza broj:183/24. od 11.03.2024. godine objavljenog u listu „Naša riječ“ dana 12.03.2024. godine:

 

Tekst koji glasi:

„7.ISLAMSKA VJERONAUKA

– nepuna norma, 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do 15.08.2024. godine“

 

Briše se i treba da glasi:

„7.ISLAMSKA VJERONAUKA

– nepuna norma, 12 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja a najkasnije do 15.08.2024. godine“

 

 

Razlog za donošenje ove Odluke je greška u pisanju prilikom izrade teksta konkursa.Ova Odluka objavit će se u listu „Naša riječ“, na web stranici škole i oglasnoj ploči škole.

 

 

DOSTAVLJENO:                                                             D I R E K T O R I C A:

1 x Naslovu,                                                                   Mr.dipl.ing.el. Indira Likić

1 x a/a.