Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Konkurs za upražnjena radna mjesta APRIL 2022

       Na osnovu člana 116. (2) (3) i (4) Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“broj 9/17) člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“broj 20/20) člana 141 Pravila škole, a u skladu sa članom 12. (2) i (3) Pravilnika o radu i Odluke Školskog odbora broj: 183 /22 od 21.03.2022. godine i Aktom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa broj: 10-30-354-080-1 /22 od 28.03.2022. godine, Školski odbor Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar” u Brezi, raspisuje

K O N K U R S

 ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Na određeno vrijeme 

  1. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA ČOVJEKA

–  2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine,

  1. HIGIJENA I PRVA POMOĆ

–  3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022. godine,

 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoj školi, Nastavnim planom i programom,Pedagoškim standardima I Pravilnikom o radu.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti :

-rodni list,

-uvjerenje o državljanstvu,

-dokaz o stručnoj spremi,

-uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.  ukoliko se radi o kandidatu koji ima završenu stručnu spremu nenastavno g smjera,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat je dužan dostaviti prije stupanja na posao,

-uvjerenje o nekažnjavanju za izabranog kandidata na radno mjesto škola će zatražiti službenim putem od nadležnog organa za izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije,

(uvjerenje o državljanstvu i ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci)

 

Kandidati su dužni dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika I odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/18) a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona:http://www.zdk.ba.

Bodovanje kandidata će se izvršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na  području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/18).

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Nastavnim planom I programom,prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano  i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2021/2022. godini broj:10-34-7752/21. od 01.06.2021. godine uz obavezu dostavljanja dodatnih dokumenata (Uvjerenje fakulteta o godini studija,Uvjerenje fakulteta o položenim ispitima).

Konkurs  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Objava teksta konkursa planirana je u listu „Naša riječ“.

Potrebno je dostaviti original dokumente ili ovjerene foto-kopije.

Nepotpune I neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji nisu primljeni u radni odnos imaju obavezu,nakon isteka žalbenog roka, u što kraćem roku preuzeti dostavljena dokumenta.

Prijave sa dokazima slati na adresu Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” ul ”Šehidska” 34 Breza ili predati u Upravu škole radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Broj: 184 /22.

Breza: 21.03.2022. godine,       

  PREDSJEDNIK

 ŠKOLSKOG  ODBORA:

Mlivić Selma, prof.