Mješovita srednja škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza

Tekst konkursa za prijem zaposlenika august 2020-2021

     Na osnovu člana 116. (2) (3) i (4) Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“broj 9/17) člana 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“broj 13/18) člana 141 Pravila škole, a u skladu sa članom 12. (2) i (3) Pravilnika o radu i Odluke Školskog odbora broj:407 /20 od 08.07.2020. godine i Aktom Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu I sport Zeničko-dobojskog kantona broj:10-30-354-080-1/20 od 14.07.2020. godine,Školski odbor Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar” u Brezi, raspisuje

K O N K U R S

 ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Na određeno vrijeme 

  1. BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

– 17 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

2. ENGLESKI JEZIK

–8 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

3. MATEMATIKA

–puna norma, 19 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

  1. MATEMATIKA

–10 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

  1. INFORMATIKA

–12 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije  do 15.08.2021. godine,

6. HEMIJA

–2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

7. SOCIOLOGIJA

– 6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

8. DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA

– 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

9. PSIHOLOGIJA

–1 čas, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

10. BIOLOGIJA

–6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

11. ESTETIKA

–4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

12. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA ČOVJEKA

–2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

13. HIGIJENA I PRVA POMOĆ

–3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

  1. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE

-8 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije  do 15.08.2021. godine,

15. ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA

-10 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije  do 15.08.2021. godine,

16.ELEKTROENERGETSKE MREŽE

-2 časa, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, a najkasnije  do 15.08.2021. godine,

17.ELEKTROENERGETSKE MREŽE

-5 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

  1. ELEKTRIČNA MJERENJA

-3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do  15.08.2021. godine,

19. PRIMJENA RAČUNARA U ENERGETICI

-6 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do  15.08.2021. godine,

20. ENERGETIKA

– 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do  15.08.2021. godine,

21.TEHNIČKO CRTANJE

– 4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do  15.08.2021. godine,

22. OSNOVI MAŠINSTVA

– 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

23. PRAKTIČNA NASTAVA  ZA STRUČNO ZVANJE ELEKTROTEHNIČAR  ENERGETIKE

-puna norma, 24 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

  1. PRAKTIČNA NASTAVA ZA STRUČNO ZVANJE ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE I ZANIMANJE ELEKTROMEHANIČAR/ELEKTROENERGETIČAR

– 18 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

25. PRAKTIČNA NASTAVA ZA STRUČNO ZVANJE RUDARSKI TEHNIČAR

– 3 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

  1. KATOLIČKI VJERONAUK

– 2 časa, na određeno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

27. PEDAGOG  

– puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine,

 

 J A V N I   O G L A S

 ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Na određeno vrijeme 

Radnik na održavanju higijene- puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021 godine,

2. Radnik na održavanju higijene- nepuno radno vrijeme za 4 sata rada dnevno (50% norme), na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021 godine,

3. Domar-puno radno vrijeme, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020 godine,

 

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove predviđene Zakonom o srednjoj školi, Nastavnim planom i programom,Pedagoškim standardima I Pravilnikom o radu.

Kandidati koji se prijavljuju na Oglas za radno mjesto domar trebaju da imaju završen III  ili IV stepen stručne spreme, a za radno mjesto održavanje higijene NSS (NK radnik).

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti :

-rodni list,

-uvjerenje o državljanstvu,

-dokaz o stručnoj spremi,

-uvjerenje o položenoj pedagoškoj grupi predmeta za radna mjesta pod rednim brojem 5.,6.,9.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.23.,24.,25. ukoliko se radi o kandidatu koji ima završenu stručnu spremu nenastavno

g smjera,

-dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od pet godina za radno mjesto pod rednim brojem 23.,24. i 25. ukoliko se radi o kandidatu sa završenim najmanje V stepenom stručne spreme, specijalisti, odnosno sa završenim majstorskim ispitom  ili najmanje I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja bolonjskog studija u trajanju od tri godine (180 ECTS bodova)

-dokaz o imenovanju od strane službenog tijela ili predstavnika njegove crkve ili vjerske zajednice za radno mjesto pod rednim brojem 26.,

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

-ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat je dužan dostaviti prije stupanja na posao,

-uvjerenje o nekažnjavanju za izabranog kandidata na radno mjesto škola će zatražiti službenim putem od nadležnog organa za izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije,

(uvjerenje o državljanstvu i ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci)

Kandidati su dužni dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika I odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/18) a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona:http://www.zdk.ba.

Bodovanje kandidata će se izvršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja I ostalih radnika u osnovnim I srednjim školama I đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 1/18).

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Nastavnim planom I programom,prijem će se vršiti u skladu sa Uputstvom Ministarstva za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano  i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godini broj:10-34-8479/20. od 03.06.2020. godine uz obavezu dostavljanja dodatnih dokumenata (Uvjerenje fakulteta o godini studija,Uvjerenje fakulteta o položenim ispitima).

Konkurs/javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Objava teksta konkursa/javnog oglasa planirana je u listu „Naša riječ“.

Potrebno je dostaviti original dokumente ili ovjerene foto-kopije.

Nepotpune I neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji nisu primljeni u radni odnos imaju obavezu,nakon isteka žalbenog roka, u što kraćem roku preuzeti dostavljena dokumenta.

Prijave sa dokazima slati na adresu Mješovita srednja škola “Mehmedalija Mak Dizdar” ul ”Šehidska” 34 Breza ili predati u Upravu škole radnim danom u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Broj: 408/20.

Breza: 08.07.2020. godine,  

PREDSJEDNIK

ŠKOLSKOG  ODBORA:

mr.sc.Vedad Mamela